Nieuwsbericht Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gaan samen - wat vindt u ervan?

Gepubliceerd op: 20 januari 2017 08:50

De vier gemeenteraden van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond hebben het herindelingsontwerp BMWE vastgesteld. Met dit ontwerp verklaren de gemeenten formeel samen één nieuwe gemeente te willen vormen. Het herindelingsontwerp ligt vanaf week 4 (23 januari 2017) acht weken ter inzage.

In het herindelingsontwerp staan onder meer de grenzen van de nieuwe gemeente, de uitgangspunten van de samenvoeging en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2019). Verder wordt ingegaan op 'het waarom' van de samenvoeging. Daarbij komen onder meer bestuurskracht, evenwichtige bestuurlijke verhoudingen, duurzaamheid en de financiële consequenties van de samenvoeging aan bod.

Terinzagelegging

Het herindelingsontwerp 'samenvoeging Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond' ligt van maandag 23 januari tot en met maandag 20 maart 2017 ter inzage bij de gemeentehuizen. Iedereen die wil, kan in deze periode een zienswijze indienen op het ontwerp. Digitaal is het ontwerp beschikbaar via:

  • www.bedum.nl
  • www.demarne.nl
  • www.winsum.nl
  • www.eemsmond.nl

Vanaf volgende week is er ook een publieksvriendelijke versie verkrijgbaar - zowel via internet als bij de gemeentehuizen.

Zienswijzen indienen

Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging een reactie geven op het herindelingsontwerp. Vergeet niet bij het indienen van een zienswijze de datum, uw naam en contactgegevens toe te voegen. Deze informatie wordt alleen voor administratieve doeleinden gebruikt. Uw gegevens worden niet opgenomen in de zogenoemde reactienota - een document waarin alle zienswijzen worden samengevat en beantwoord. Het indienen van een zienswijze kan op verschillende manieren:

a) Schriftelijk
Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar één van de onderstaande adressen:

  • Gemeente Bedum, t.a.v. het college van B&W, Postbus 38, 9780 AA Bedum
  • Gemeente De Marne, t.a.v. het college van B&W, Postbus 11, 9965 ZG Leens
  • Gemeente Winsum, t.a.v. het college van B&W, Postbus 10, 9951 AC Winsum
  • Gemeente Eemsmond, t.a.v. het college van B&W, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen

b) Mondeling
Voor een mondelinge reactie kunt u tijdens de periode van terinzagelegging een afspraak maken via het projectbureau Herindeling, telefoonnummer: (0595) 421075.

c) Digitaal
U kunt uw zienswijze ook digitaal versturen naar het projectbureau Herindeling: projectbureau@BMWE-gemeenten.nl.

Vervolg

De ingediende zienswijzen worden beoordeeld en door het college van B&W verwerkt in een reactienota. In de loop van mei 2017 ontstaat dan het vervolg op het ontwerp: het herindelingsadvies. In dit herindelingsadvies wordt ook de naam van de nieuwe gemeente opgenomen. Het advies wordt vervolgens door de colleges van B&W en de raden besproken en na goedkeuring door de raden doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.