Nieuwsbericht De Staat van Het Hogeland: overdrachtsdocument voor nieuw gemeentebestuur

Gepubliceerd op: 01 november 2018 16:20

Op woensdag 31 oktober 2018 ontving de raadsklankbordgroep van de BMWE-gemeenten een overdrachtsdocument van de huidige vier colleges: 'De Staat van Het Hogeland'. Hierin staan op hoofdlijnen de ontwikkelingen, opgaven en uitdagingen van de nieuwe gemeente Het Hogeland.

'De Staat van Het Hogeland' is bedoeld voor de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Het document gaat onder andere over economie, werkgelegenheid, zorg, voorzieningen, wonen en duurzaamheid. De huidige ontwikkelingen worden erin beschreven, evenals aandachtspunten voor het nieuwe college en de raad: wat zijn volgens het huidige bestuur de belangrijkste onderdelen waar op moet worden ingezet?

Harmonisatie

Een belangrijk onderdeel van het document heeft betrekking op de harmonisatie van diverse beleidsgebieden. Op het gebied van bijvoorbeeld afvalinzameling hebben de vier gemeenten een verschillende aanpak qua kosten, milieu en service - harmonisatie daarvan is belangrijk. Dit proces start vanaf 1 januari 2019. Ook harmonisatie op andere terreinen, denk aan belastingen en Openbare Orde en Veiligheid, is van groot belang.

Economie

Qua economie is het belangrijk om in te zetten op onder andere het behoud van werkgelegenheid en het investeren in digitale en fysieke bereikbaarheid van Het Hogeland. 

Leefbaarheid en zorg

Voor de leefbaarheid is van het belang om in te zetten op bijvoorbeeld voorzieningen, sport, kindcentra en cultuur. In de zorg speelt het terugdringen van financiële tekorten een grote rol, terwijl er tegelijkertijd gestreefd wordt naar goede zorgvoorzieningen en er oog is voor kwetsbare inwoners, maatschappelijke initiatieven, minimabeleid en mantelzorg.

Ruimtelijke ordening

Waar het gaat om ruimtelijke ordening en wonen, ligt de nadruk volgens de colleges onder andere op het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie, een Woon- en Leefbaarheidsplan, energietransitie en verkeersveiligheid.

Aardbevingen

Ook de aardbevingsproblematiek krijgt aandacht: de versterkingsopgave wordt op een gebiedsgerichte manier opgepakt, in overeenkomst met de visie 'Ruimte!'. Bovendien is het streven om zoveel mogelijk gebruik te maken van beschikbare kansen dankzij het Nationaal Programma Groningen.