Nieuwsbericht Provinciale visie geeft richting aan herindeling Groninger gemeenten

Gepubliceerd op: 02 juli 2013 10:20

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen stelden vandaag de ‘Visie op de bestuurlijke organisatie in Groningen’ vast. Deze visie gaat in op het toekomstbeeld dat de provincie voor ogen staat en op de rollen en verantwoordelijkheden van provincie en gemeenten. Het proces voor de komende jaren om - uiterlijk 1 januari 2018 - tot een nieuwe bestuurlijke organisatie in de provincie Groningen te komen wordt geschetst. Ook bevat de visie een samenvatting van en reflectie op de reacties van gemeenten die in de afgelopen maanden zijn gegeven in gesprekken en brieven.

Na het verschijnen van het eindrapport van de Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen op 28 februari 2013 hebben gemeenten verkennende gesprekken met elkaar gevoerd. In sommige gebieden hebben gemeenten elkaar op belangrijke onderdelen gevonden. Er zijn echter ook aanvullende vragen die nader onderzocht moeten worden, opdat het eindbeeld zich eind van dit jaar kan zetten. Gemeenten hebben aangegeven behoefte te hebben aan een makelaar die gemeenten gaat helpen om een goede invulling te geven aan de vraagstukken en dillema's die voorliggen. De provincie en de Vereniging Groninger Gemeenten hebben besloten gezamenlijk zo'n makelaar aan te stellen om zowel gemeenten als provincie de komende maanden te faciliteren in het proces. De voorzitter en de secretaris van de visitatiecommissie (de heer G. Jansen en mevrouw H. te Grotenhuis) gaan deze makelaarsrol invullen.

Grenzeloos gunnen

De provincie wil samen met gemeenten modern openbaar bestuur organiseren, dat past bij de opgaven en eisen van deze (en de toekomstige) tijd, dat goede verbindingen kan leggen naar maatschappelijke organisaties en andere instellingen en dat alle inwoners in deze provincie adequaat bedient. GS gaven al eerder aan achter de analyse en oplossingsrichtingen van de Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen, zoals beschreven in het eindrapport Grenzeloos Gunnen, te staan. Uitgangspunt voor de visie is dan ook dat GS uiterlijk per 1 januari 2018 in deze provincie tot een herindeling naar maximaal zes gemeenten willen komen. Naast de nieuwe indeling van gemeenten is ook een bestuurscultuur gebaseerd op gunnen, vertrouwen en goed partnerschap nodig. Het is mogelijk dat gemeenten met een andere indeling komen. Voorwaarde is dan wel dat deze alternatieven voldoende robuuste en toekomstbestendige gemeenten opleveren. Het primaire besluit voor herindeling ligt bij de gemeenteraden.

Tussenstap

De provincie ziet de visie als een tussenstap in het proces en niet als eindbeeld. In deze visie ligt de nadruk op de invulling van de nieuwe structuur. De komende maanden wil de provincie de aspecten "taak en rol van de provincie" en "bestuurscultuur" verder uitwerken. Na de besluitvorming van dit najaar door de gemeenteraden komen GS met een eindbeeld dat zij ook voor zullen leggen aan Provinciale Staten.

bron: persbericht provincie Groningen.