Nieuwsbericht Raadsklankbordgroep herindeling vergadert op maandag 20 november

Gepubliceerd op: 14 november 2017 13:25

Op maandag 20 november komt de raadsklankbordgroep herindeling in een openbare vergadering bijeen. Aanvang 19.30 uur, in het gemeentehuis te Uithuizen.

De raadsklankbordgroep adviseert de gemeenteraden over voorstellen waar de raad over besluit.
Meer informatie over de raadsklankbordgroep.

Agenda raadsklankbordgroep herindeling 20 november


1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 18 oktober 2017

4. Mededelingen

Ter informatie

5. Stand van zaken herindeling
Informatie over de herindeling en/of specifieke projecten wordt met de leden van de raadsklankbordgroep gedeeld. Er is ruimte voor het stellen van vragen en interactie.
- Lange termijn planning
- Besluitenlijst(en) stuurgroep
- Tiny houses

6. Stand van zaken raadseigen projectgroepen
De leden van de raadsklankbordgroep worden door de voorzitter/een lid van de raadseigen projectgroepen geïnformeerd.
- Projectgroep Planning & Control
- Projectgroep Vergaderwijze
- Projectgroep Excursies
- Projectgroep Inrichting griffie
- Projectgroep Rekenkamer
- Projectgroep Burgerkracht
- Projectgroep identiteit van de raad
- Projectgroep Harmonisatie regelingen(nog niet gestart)

7. Presentatie besturingsvisie

8. Presentatie Merkbeeld

9. Presentatie Sociaal domein: Inbedding GR bestuurlijk toetsingskader

Ter bespreking

10. Ruimtelijk domein: startnotitie Vergunningverlening, handhaving en toezicht

11. Dienstverleningsconcept (2e bespreking en advies)

12. Voorbereidingen verkiezingen gemeenteraad Het Hogeland (2e bespreking en besluit)

13. Vergaderschema raadsklankbordgroep 2018 (2e bespreking en besluit)

14. Rondvraag

15. Sluiting