Nieuwsbericht Vacature voorzitter raadsklankbordgroep

Gepubliceerd op: 01 februari 2017 11:10

De BMWE-gemeenten zullen per 1 januari 2019 fuseren. In een relatief korte tijd zal een uitgebreid en intensief traject worden doorlopen om te komen tot de herindeling. Een traject waarin raadsleden, collegeleden, ambtenaren maar ook burgers en andere stakeholders betrokken zullen worden. Wanneer het gaat om de raad is een belangrijke rol weggelegd voor de raadsklankbordgroep herindeling. De raadsklankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle vier betrokken gemeenteraden, die gedurende het herindelingstraject functioneert in de voorbereiding van raadsbesluitvorming. De raadsklankbordgroep bestaat uit 24 raadsleden, voorzitter, vier griffiers, de programmamanager / voorzitter van de stuurgroep, één burgemeester en één gemeentesecretaris.

De raadsklankbordgroep is per direct op zoek naar een onafhankelijk extern voorzitter.

Taken van een voorzitter

De voorzitter van de raadsklankbordgroep heeft de volgende taken:

- De voorzitter leidt de vergadering en is belast met handhaving en orde en laat de leden van de klankbordgroep excelleren.
- De voorzitter spreekt mee in de vergadering, hij adviseert, maar heeft geen stemrecht.
- De voorzitter, ondersteund door de griffier/secretaris, stelt de agenda op voor de vergaderingen.
- De voorzitter kan anderen, zoals leden van de Stuurgroep, ambtenaren of externen uitnodigen als dit de vergadering dient.
- Samen met de griffier-secretaris voert de voorzitter overleg over procesafstemming en voortgang met de programmamanager / voorzitter van de Stuurgroep . Hierbij heeft de voorzitter oog voor de balans tijdsdruk versus zorgvuldigheid (waarbij zorgvuldigheid boven tijdsdruk gaat).
- De voorzitter concludeert helder af en kan meningen goed verwoorden.

Vaardigheden en kennis (functie-eisen)

Om deze taken te kunnen uitvoeren dient een voorzitter over de volgende vaardigheden en kennis te beschikken:
- Verbindend vermogen
- Heldere en bondige spreekstijl: zaken duidelijk kunnen presenteren
- Kennis van zaken met ruime ervaring in het openbaar bestuur
- Discussies kunnen leiden: deelnemers evenredig aan bod laten komen, standpunten kunnen samenvatten, conclusies kunnen trekken, besluiten kunnen formuleren
- Tijd kunnen bewaken
- Conflicten kunnen hanteren
- Kunnen coördineren
- Goede contactuele eigenschappen
- Knopen kunnen doorhakken

Tijdsinvestering en honorarium

De vergaderingen van de raadsklankbordgroep in (de eerste helft van) 2017 zijn (voorlopig) gepland op:
Dinsdag 7 maart
Woensdag 19 april
Woensdag 17 mei
Woensdag 21 juni
Woensdag 12 juli
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden op verschillende locaties binnen de vier gemeenten gehouden.

Vergoeding

Het tijdsbeslag bedraagt gemiddeld 8 uur per maand tot het moment van herindeling. De voorzitter van de raadsklankbordgroep ontvangt een passende bruto vergoeding. Tevens worden de reiskosten vergoed.

Uw reactie

Uw gemotiveerde reactie met curriculum vitae zien wij graag uiterlijk 22 februari 2017 tegemoet. De selectiegesprekken zijn gepland op woensdag 1 maart 2017 vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Bedum. U kunt uw reactie richten aan en nadere informatie inwinnen bij de heer H. Reijsoo, raadsgriffier Bedum, via: h.reijsoo@bedum.nl, telefoonnummer (050) 30 18 911.