Nieuwsbericht Vergadering raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten 18 september 2017

Gepubliceerd op: 08 september 2017 09:20

Aan de leden en adviseurs van de raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten. Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 18 september 2017, aanvang 19.30 uur, in het gemeentehuis te Uithuizen. De agenda is onderstaand vermeld.

Winsum, 07 september 2017

De voorzitter van de raadsklankbordgroep,
Namens deze, J. van der Meer, secretaris

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 21 juni 2017 (bijgevoegd)*
4. Mededelingen
5. Stand van zaken herindeling (informatief-/bespreekpunt)
De leden van de raadsklankbordgroep worden door de programmanager geïnformeerd. Tevens gelegenheid in gesprek te gaan over en te reflecteren op:
- de Rapportage Fase 1 Programma Herindeling juli 2017 (wordt via WeTransfer aangeboden);
- de informatieve raadsavonden van 6 en 13 september 2017.
6. Stand van zaken raadseigen projectgroepen (informatief punt)
De leden van de raadsklankbordgroep worden door de voorzitter/een lid van de raadseigen projectgroepen geïnformeerd.
- Projectgroep Planning & Control
- Projectgroep Vergaderwijze
- Projectgroep Excursies
- Projectgroep Harmonisatie regelingen
- Projectgroep Inrichting griffie
- Projectgroep Rekenkamer
- Projectgroep Burgerkracht
7. Naar een visie op de nieuwe raad (bespreek-/besluitpunt)
In de raadsklankbordgroepvergadering van 21 juni 2017 is het memo "projecten van de raad in (het) herindelingstraject" besproken. Op basis daarvan is onder meer besloten de griffiers opdracht te geven een proces in te richten om te komen tot een visiedocument "identiteit van de raad". Aan u wordt voorgesteld een projectgroep in te stellen die zich met dit onderwerp bezig gaat houden en voor 1 januari 2018 een visiedocument aan de raadsklankbordgroep voorlegt. Een beknopt memo hierover is bij de stukken gevoegd.*
8. Rondvraag
9. Sluiting