Nieuwsbericht Vergadering raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten 25 januari 2017

Gepubliceerd op: 23 januari 2017 11:55

Aan de leden en adviseurs van de raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten.

Hierbij nodig ik u uit voor de eerste vergadering van de raadsklankbordgroep herindeling. De vergadering wordt gehouden op woensdag 25 januari 2017, aanvang 19.30 uur, in het gemeentehuis te Uithuizen. De gewijzigde agenda is onderstaand vermeld.

Winsum, 18 januari 2017

De voorzitter van de raadsklankbordgroep,
Namens deze, J. van der Meer, secretaris

Agenda

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Voorstelronde

4. Mededelingen

5. Informatie uit de selectiecommissie voorzitter raadsklankbordgroep
Profielschets ter kennisgeving bijgevoegd*

6. Regeling werkwijze raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten
Regeling ter bespreking en vaststelling bijgevoegd*

7. Plan van Aanpak Herindeling BMWE-gemeenten
Plan van aanpak, raadsvoorstel en -besluit ter bespreking bijgevoegd*

8. Samenstelling selectiecommissie naamgeving nieuwe gemeente
Raadsvoorstel en –besluit ter bespreking bijgevoegd*

9. Visie op de nieuwe gemeente
Informatie over het proces van visievorming door Hanneke Möhring, projectleider werkgroep visievorming en naamgeving*

10. W.v.t.t.k.

11. Rondvraag

12. Sluiting