Artikel Doorlopen stappen op weg naar 'Het Hogeland'

Overzicht van de belangrijkste stappen, activiteiten en momenten op weg naar gemeente 'Het Hogeland'.

2018

augustus

juli

juni

 

mei

april

maart

 

februari:

 

januari

 

2017

november

 

oktober

 • De herindelingswebsite wordt gelanceerd. Met een online enquête kunnen bezoekers aangeven wat ze van de nieuwe site vinden. Uit de uitkomsten komt als eindcijfer een 7,8 naar voren
 • De BMWE-gemeenten onderzoeken met een online enquête hoe kan de nieuwe gemeente inwonersinitiatieven en vrijwilligerswerk het beste ondersteunen

 

september

 

juni

 • Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen geven een positieve zienswijze over de vorming van de nieuwe gemeente Het Hogeland. De provincie stuurt het herindelingsadvies nu met een positief advies naar demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

mei

 • De gemeenteraden van BMWE stellen het visiedocument 'Ruimte' vast voor de nieuw te vormen gemeente. Besloten wordt de door de bevolking gekozen naam 'Het Hogeland' op te nemen in het herindelingsadvies. Dit advies wordt met het raadsbesluit verzonden aan het college van Gedeputeerde Staten
 • De gemeenteraad van de gemeente Winsum besluit het herindelingsadvies Westerkwartier vast te stellen. Hiermee behoort het gebied Middag, dat nu nog in de gemeente Winsum ligt, vanaf 1 januari 2019 definitief tot de gemeente Het Westerkwartier

maart

 • Inwoners in gesprek tijdens visiebijeenkomst
  28 maart 2017: Bekendmaking van de door de bevolking gekozen gemeentenaam Het Hogeland door de burgemeesters van BMWE
 • 23 maart 2017: Bijeenkomst voor bewoners, bedrijven en organisaties in Zuidwolde, gemeente Bedum. Hier werd een terugkoppeling gegeven van de uitkomsten van interviews, rondetafelgesprekken, digitale burgerpeilingen en andere bijeenkomsten over de visie op de nieuwe gemeente. Uit drie toekomstdromen voor de nieuwe gemeente is het idee 'tiny houses' door de aanwezigen uitgeroepen tot het beste idee
 • 9 maart 2017: Bewonersbijeenkomst in Roodeschool, gemeente Eemsmond om aan de hand van stellingen inbreng te leveren voor de visie op de nieuwe gemeente
 • 8 maart 2017: Start stemperiode voor inwoners van BMWE van 16 jaar en ouder om te kiezen uit de drie mogelijke nieuwe gemeentenamen: Hunsingo, Marenland of Het Hogeland
 • 4 maart 2017: Informele inloop in de vier gemeentehuizen om inbreng te leveren voor de visie op de nieuwe gemeente

 

februari

 • 28 februari 2017: Bekendmaking top drie mogelijke nieuwe gemeentenamen; Hunsingo, Marenland of Het Hogeland
 • 23 februari 2017: Bewonersbijeenkomst in Wetsinge, gemeente Winsum, om aan de hand van stellingen inbreng te leveren voor de visie op de nieuwe gemeente
 • februari 2017: Raadsvergaderingen BMWE waarin het plan van aanpak voor de herindeling is vastgesteld
 • 9 februari 2017: Tweetal bijeenkomsten in Wehe-den Hoorn, gemeente De Marne. Eén voor inwoners, één voor o.a. ondernemers, maatschappelijke instellingen en dorpsbelangenverenigingen om aan de hand van stellingen inbreng te leveren voor de visie op de nieuwe gemeente
 • 6 februari 2017: Gezamenlijke raadsbijeenkomst BMWE; aan de hand van stellingen leveren raadsleden inbreng voor de visie op de nieuwe gemeente

 

januari t/m maart

 • Inbreng voor de visie op de nieuwe gemeente door middel van een digitale enquête voor een a-selecte groep inwoners. Enquête onder medewerkers over visie op de nieuwe gemeente en start Facebookpagina 'Visie op de Toekomst'

 

januari

 • 23 januari 2017: Terinzagelegging van de formele en de publieksversie van het herindelingsontwerp bij de recepties van de vier gemeentehuizen met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen
 • Januari 2017: Raadsvergaderingen waarin het herindelingsontwerp unaniem is vastgesteld
 • 11 Januari 2017: Start inventarisatie mogelijke nieuwe gemeentenaam onder inwoners en andere betrokkenen

 

2016

december

november

• 29 november 2016: Startbijeenkomst raden BMWE ter kennismaking en om van gedachten te wisselen over de visie op de nieuwe gemeente

oktober

 • oktober/november 2016: Volksraadpleging over de toekomstige ligging van het Nationaal Landschap Middag-Humsterland
 • 25 oktober 2016: Brief provincie Groningen waarin de provinciale Arhi-procedure G7-variant (Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum) wordt beëindigd en aan de raden van BMWE de ruimte wordt geboden om zelf de voorbereiding van een herindelingsontwerp ter hand te nemen
 • 13 oktober 2016: Raadsvergaderingen BMWE waarin het voornemen tot herindeling in BMWE-verband unaniem is bekrachtigd en het plan van aanpak visievorming en naamgeving voor de nieuwe gemeente is vastgesteld

 

maart

 • 22 en 24 maart 2016: Raadsvergaderingen waarin de raden van BMWE vrijwel unaniem hebben besloten in te stemmen met de tweesporenstrategie rond de bestuurlijke inrichting In Noord-Groningen te weten: de uitwerking van de BMWE-variant en voorlopig mee te blijven werken aan de realisatie van de G7-variant (Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum)

 

2015

 • 15 oktober 2015: 2015: Raadsvergaderingen Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum over mogelijke herindelingsvarianten met uiteenlopende wensen over de schaalgrootte