Nieuwsbericht Vacature Strategisch adviseur Samenleving en Sociaal

Gepubliceerd op: 09 augustus 2018 14:30

De nieuwe gemeente Het Hogeland zoekt een

Strategisch adviseur Samenleving en Sociaal (schaal 13)

... die met lef en enthousiasme de veranderende rol van de gemeente mee vorm geeft en de inhoudelijke ontwikkelingen op het terrein van samenleving en sociaal domein weet te vertalen naar onze gemeente en onze regio.

Je bent een strateeg met een helicopterview. Je reikt ideeën en voorstellen aan en begrijpt hoe het werkt in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je inspireert, bent ambitieus en acteert met overtuigingskracht.

Als strategisch adviseur ben je proactief en loop je inhoudelijk voorop. Je neemt bestuur en organisatie mee in de ontwikkelingen op het eigen beleidsterrein en legt verbinding met de andere beleidsterreinen.

Je wilt en kunt pionieren in een veranderende organisatie en op eigen kracht functioneren in onze regio met verschillende stakeholders binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.

Ruimte geven

Op 1 januari 2019 is Het Hogeland een nieuwe gemeente; een samenvoeging van de huidige gemeenten Winsum, Bedum, De Marne, Eemsmond en Werkplein Ability. Het Hogeland zoekt een strategisch adviseur voor het beleidsterrein Samenleving en Sociaal. Samenleving omvat in de gemeente Het Hogeland: kunst en cultuur, welzijn, sport, onderwijs, volksgezondheid en leefbaarheid. Onder Sociaal valt: de wet op de jeugdzorg, de WMO, de participatiewet, de wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de transformatieopgave die daarbij hoort evenals de ontwikkeling van de sociale teams.

Waar ga je werken?

Het Hogeland wordt een gemeente die meer en meer samen met inwoners gaat werken. De ambities voor de toekomst zijn uitgewerkt in "Ruimte! Toekomstvisie op de nieuwe gemeente Het Hogeland". Een gemeente waar mensen met plezier wonen, leven en werken. De nieuwe organisatie is wendbaar, dienstbaar en innovatief. Zij levert maatwerk en handelt zo regelarm mogelijk.

De organisatie die per 1 januari 2019 start kent twee managementlagen. De beoogd gemeentesecretaris vormt samen met de twee directeuren de eerste managementlaag. Dit directieteam werkt vanuit collegiaal leiderschap en integrale verantwoordelijkheid. De tweede managementlaag bestaat uit teamleiders, die zich richten op het coachen en begeleiden van teams op weg naar (meer) zelforganisatie. De strategisch adviseur adviseert het bestuur en het directieteam over gemeentebrede, lange termijn ontwikkelingen met grote maatschappelijke en politiek-bestuurlijke impact en / of op het gebied van de organisatieontwikkeling.

Wie ben jij?

Een ambitieuze, kundige adviseur die in staat is (gevraagd en ongevraagd) opdrachten zelfstandig op te pakken en in te vullen vanuit visies, strategieën, oplossingsrichtingen/ scenario's op een  specifiek kennisgebied zodanig dat er een resultaat (advies, product, dienst, werkwijze, impact) ontstaat dat door de politieke en/of ambtelijke opdrachtgever geaccepteerd/gedragen wordt. Dit betekent dat je:

 • Autonoom bent in opvattingen en handelen over je kennisgebied, maar rekening houdt met politieke, bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden/wensen/urgentie.
 • Vast houdt aan je professionaliteit, open en duidelijk handelt naar wetenschappelijke, bestuurlijke, wettelijke, maatschappelijke opvattingen en/of kaders ook bij weerstand en tegengestelde belangen.
 • Nieuwe visies, strategieën en oplossingsrichtingen introduceert en dat je opdrachtgevers / belanghebbenden hiervoor met aansprekende argumenten overtuigt.
 • De voor de organisatie relevante ontwikkelingen overziet, kansen benut dan wel creëert vanuit het belang van de organisatie en dat je in al je handelen je bewust bent van de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van onderwerpen.

Je bent vernieuwend, creatief en origineel in denken en handelen. Je bent in staat om je los te maken van bestaande denkkaders, je kunt en durft te experimenteren, bewandelt nieuwe wegen en neemt risico's.

Je geeft vernieuwingen de tijd om zich te bewijzen en evalueert op het juiste moment. "Ruimte!" de toekomstvisie van de gemeente Het Hogeland en "Ruimte geven, ruimte krijgen, ruimte voelen" de besturing van de nieuwe gemeente Het Hogeland zijn je kompas. Je houdt goed verbinding met de organisatie en werkt nauw samen met teamleiders, beleidsadviseurs, andere strategisch adviseurs en programmamanager(s) ten behoeve van de vernieuwing en ontwikkeling van de gemeente Het Hogeland.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een strategisch adviseur die:

 • Ontwikkelingen volgt en laat blijken op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen en trends op het eigen werkterrein en in de omgeving / samenleving.
 • Omgevingsfactoren signaleert en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het huidige beleid en daar ook betekenis aan toekent.
 • Politieke, maatschappelijke ontwikkelingen en/of ontwikkelingen in het vakgebied vertaalt naar het eigen werkterrein, contacten legt en onderhoudt met voor de eigen functie relevante personen en organisaties.
 • Zowel in- als extern de juiste coalities organiseert om steun en medewerking te verkrijgen.
 • Zijn netwerk optimaal benut om de (organisatie)doelen te bereiken;
 • Ruime kennis heeft van en ervaring met de rol, plaats en positie van een strategisch adviseur binnen een gemeentelijke organisatie.
 • Brede kennis van de visie en strategieontwikkelingsprocessen binnen gemeentelijke organisaties.
 • Vaardigheid heeft in het signaleren, analyseren en onderzoeken van (inter)gemeentelijke en nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken.
 • Vaardigheid heeft in, kennis van en ruime ervaring met het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische adviesproducten en -processen, beleid, nieuwe ideeën en concepten en/of grootschalige strategische projecten.
 • Vaardigheid en ervaring heeft in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie binnen met name de overheidssector.
 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Wat bieden wij?

De functie is voorlopig gewaardeerd in schaal 13. Het betreft een functie voor onbepaalde tijd, met in eerste instantie een aanstelling voor de duur van een jaar. De voorlopige benoeming wordt door de Programmamanager Herindeling gedaan. Het nieuwe college van B&W van de gemeente Het Hogeland zal in 2019 de benoemingen van de beoogd teamleiders/coaches omzetten naar benoemingen bij de nieuwe gemeente.

Enthousiast geworden?

Voor meer informatie over de functies kun je contact opnemen met Lex van Geffen, beoogd directeur van de gemeente Het Hogeland. Te bereiken via Marga Stuive (06-30060658). Je kunt reageren tot en met 3 september 2018 via vacatures@bmwe-gemeenten.nl.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 11, 12, 13 en 18 september 2018. De selectiecommissie bestaat uit de beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur, een directeur, de projectleider HRM en een vertegenwoordiger namens de BOR. De commissie wordt ondersteund door een adviseur van bureau Castanho. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Strategisch adviseur Samenleving en Sociaal.pdf

Beeld bij vacatures op eigen media